Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Analityczno-Planistycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Małopolska 44
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb kontroli skarbowej przez identyfikowanie obszarów działalności gospodarczej i funkcjonujących tam podmiotów z punktu widzenia występowania oszustw podatkowych i potencjalnych uszczupleń podatkowych – również pod kątem typowania podmiotów do kontroli w celu opracowywania propozycji podmiotów do kontroli;
 • uczestniczenie w czynnościach analitycznych i prognostycznych w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w obszarze działania kontroli skarbowej w celu opracowywania analiz systemowych w oparciu o lokalne i resortowe bazy danych;
 • weryfikowanie wniosków o wszczęcie postępowań kontrolnych w celu zgromadzenia dodatkowych informacji i przedstawienia wniosków dotyczących zasadności i trybu ich służbowego wykorzystania;
 • opracowywanie kryteriów typowania podmiotów do kontroli oraz na ich podstawie sporządzanie analiz i innych materiałów w celu wytypowania podmiotów do kontroli;
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów planów kontroli w celu tworzenia propozycji jednostek w planie zgodnie z zadaniami nakładanymi na Urząd przez Ministerstwo Finansów;
 • uczestniczenie we współpracy z innymi komórkami Urzędu, innymi organami i instytucjami w celu gromadzenia, przetwarzania, pozyskiwania i udostępniania informacji, w tym w zakresie obszarów zagrożonych występowaniem oszustw i uszczupleń podatkowych;
 • sporządzanie informacji, opracowań, analiz i sprawozdań w celu realizacji zadań zleconych przez przełożonych;
 • współdziałanie przy wdrażaniu i eksploatacji systemu informatycznego Urzędu oraz uczestniczenie w tworzeniu i obsłudze baz danych w celu prawidłowego realizowania zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa wykonywana na terenie Urzędu, związana głównie z obsługą komputera (powyżej 4 godzin dziennie); użytkowanie sprzętu biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w siedzibie Urzędu,
  – budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • znajomość zagadnień związanych z bazami i przetwarzaniem danych;
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i procedur działania kontroli skarbowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, informatyczne bądź inne przydatne do wykonywania zawodu;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • doświadczenie w pracy związanej z podatkami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy ubiegających się o zatrudnienie według wzoru zamieszczonego na stronie BIP UKS www.szczecin.kskarbowa.gov.pl w zakładce „Praca”,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji,
 • oświadczenia należy składać zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie BIP UKS www.szczecin.kskarbowa.gov.pl w zakładce „Praca”.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w pracy z podatkami.

Termin składania dokumentów:

  05-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Małopolska 44
  70-515 Szczecin
  z dopiskiem: „Oferta pracy – specjalista”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2.500,00 do 3.000,00 brutto.
  List motywacyjny, kwestionariusz osobowy i oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu wymagają podpisu kandydatki/kandydata oraz opatrzenia datą. W przypadku niespełnienia tego wymogu oferty nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
  Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane o terminie postępowania kwalifikacyjnego e-mailowo lub telefonicznie; w tym celu zaleca się podanie adresu e-mail i numeru telefonu.
  Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap obejmuje część pisemną – test i dwa zadania, II etap – rozmowa kwalifikacyjna dla osób, które uzyskają pozytywny wynik z etapu I, tj. uzyskają próg 60% prawidłowych odpowiedzi.
  Oferty osób niezakwalifikowanych do postępowania i zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru lub zatrudnienia.
  Informacje o procesie naboru dostępne są na stronie BIP UKS www.szczecin.kskarbowa.gov.pl w zakładce „Praca”.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.