Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • w Inspektoracie Szkolenia w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie procesów certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności ich realizacji z wymogami przepisów krajowych i unijnych;
 • analizowanie programów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, opracowanych przez zarządzających lotniskami, przewoźników lotniczych oraz inne podmioty prowadzące działalność lotniczą, w celu zapewnienia ich zgodności z postanowieniami Krajowego Programu Szkolenia oraz obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi;
 • uczestnictwo w kontrolach prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dla osób zatrudnionych na lotniskach, u przewoźników lotniczych i w innych podmiotach prowadzących działalność lotniczą;
 • uczestnictwo w opracowywaniu wytycznych dotyczących realizacji szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
 • analizowanie dokumentacji dotyczącej spełniania wymogów określonych w przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego, przedstawianej przez osoby ubiegające się o uzyskanie statusu instruktora szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
 • opracowywanie informacji dotyczących listy operatorów kontroli bezpieczeństwa, wykazu instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz wykazu zatwierdzonych programów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w lotnictwie cywilnym lub w zakresie organizacji szkoleń
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Przeszkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Dobra znajomość procedur administracyjnych oraz uregulowań prawnych związanych z ochroną lotnictwa cywilnego;
  • Umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń;
  • Zorientowanie na osiąganie celów;
  • Rzetelność i terminowość;
  • Doskonalenie zawodowe;
  • Skuteczna komunikacja;
  • Podejmowanie decyzji;
  • Umiejętności analityczne;
  • Pozytywne podejście do klienta

wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego lub instruktora szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie „bardzo dobry”;
 • powyżej 1 roku stażu pracy w obszarze ochrony lotnictwa cywilnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnych;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOB-3/3-58/2015”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 520-72-36, formalne: 520-74-04.