Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną ULC
 • w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie stacjami klienckimi w środowisku domenowym w oparciu o Domenę Microsoft Serwer,
 • zarządzanie zasobami Sieci Teleinformatycznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • projektowanie, wykonywanie i modernizowanie raportów oraz zarządzanie Systemem raportowania Crystal Reports, Reporting Services MS SQL Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • administrowanie serwerami w środowisku domenowym MS Active Directory oraz Linuks,
 • administrowanie Zintegrowanym Systemem Informatycznym w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania: modułu orzeczeń lekarskich, modułu statystyk przewozowych, modułu egzaminacyjnego, modułu licencjonowania pilotów. Administrowanie systemami Finanse i Księgowość, Kadry, Płace, Szkolenia,
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu,
 • wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i systemy informatyczne na potrzeby Urzędu. Udział w komisjach i procedurach przetargowych z zakresu informatyki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – kontakt z klientami zewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Inne
  Budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu MS Windows 2008/2012 i zarządzaniu środowiskiem domenowym opartym o MS Active Directory.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows 2008/2012 Server,
  • znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem VMWare i HYPER-V,
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
  • wiedza z zakresu nowych technologii informatycznych,
  • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa, umiejętność argumentowania,
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami Linuks na poziomie zaawansowanym lub zarządzaniu środowiskiem Microsoft w oparciu o MS SCCM 2012,
 • przeszkolenie z zakresu konfiguracji urządzeń aktywnych sieci,
 • przeszkolenie z zakresu administracji systemów linuksowych,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu administrowania niejawnymi systemami informatycznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows 2008/2012 Server,
 • kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy BDG/GI/3_19/2016”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 520 72 53, formalne 22 520 72 79.