Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty
 • w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w procesach certyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatu AOC, w celu zbadania zdolności podmiotu do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych w zakresie koncesjonowanego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty oraz spełniania wymagań ustalonych dla wydania przez ULC właściwego certyfikatu;
 • Prowadzenie ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AOC użytkującymi samoloty, w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji lotniczych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi standardami;
 • Uczestniczenie w procesie przygotowywania wkładu merytorycznego do projektów aktów prawnych dotyczących operacji przewozu lotniczego, a także opinii specjalistycznych;
 • Wykonywanie inspekcji na pokładach samolotów i w urządzeniach symulatorowych typu FSTD (A);
 • Wykonywanie kontroli doraźnych podmiotów gospodarczych;
 • Uczestniczenie w aktualizacji obowiązujących dokumentów oraz procedur zawartych w Podręczniku Nadzoru Operacyjnego;
 • Ocena merytoryczna składanych wniosków operatorów w obszarach wybranych operacji specjalnych np. RVSM, PBN, AWO oraz zgód, zezwoleń i zatwierdzeń;
 • Przygotowywanie opinii i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy;
  – praca w terenie;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i prowadzeniem kontroli;
  – praca przy komputerze powyższej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb
  osób niepełnosprawnych;
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax;
  – budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu lotniczym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w przewozie lotniczym oraz min. 800 h nalotu jako pilot samolotu albo w zakresie prowadzenia, przygotowywania lub nadzoru operacji lotniczych z wykorzystaniem samolotów albo w nadzorze lotniczym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Dobra znajomość Ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu operacji lotniczych, kontroli i certyfikacji;
  • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji lotniczych;
  • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Zorientowanie na osiąganie celów,
  • Rzetelność i terminowość,
  • Doskonalenie zawodowe,
  • Skuteczna komunikacja,
  • Podejmowanie decyzji,
  • Umiejętności analityczne,
  • Pozytywne podejście do klienta,
  • Umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu lotniczym;
 • Szkolenie audytora wewnętrznego;
 • Aktualna lub wygasła licencja pilota zawodowego CPL (A), licencja dyspozytora lotniczego lub licencja mechanika lotniczego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 • kopie dokumentów potwierdzających nalot jako pilot.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria
  02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOL-1/3c-21/2016″

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 520-72-14, formalne: 520-74-04.