Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. licencjonowania personelu lotniczego
 • w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o wydanie licencji szybowcowych, balonowych, LAPL(A), LAPL(H), PPL(A), PPL(H) i wydanie uprawnień wpisywanych do licencji w celu przygotowania projektu decyzji o wydaniu tych licencji lub uprawnień;
 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o wydanie świadectwa kwalifikacji i wydanie uprawnień wpisywanych do świadectw kwalifikacji w celu przygotowania projektu decyzji o wydaniu świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia;
 • udział w procesie zmiany kraju administracji posiadacza licencji w celu wydania licencji;
 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o wydanie zgody na szkolenie cudzoziemca;
 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o uznanie licencji/świadectw kwalifikacji w celu wydania decyzji lub zaświadczenia o uznaniu;
 • udział w opracowywaniu i aktualizowaniu istotnych dla funkcjonowania Inspektoratu dokumentów w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi i krajowymi przepisami prawnymi oraz standaryzacji prowadzonych procesów;
 • uczestnictwo w opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie kompetencji Inspektoratu;
 • uczestnictwo w audytach w ośrodkach szkolenia lotniczego i podmiotach szkolących do świadectw kwalifikacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Inne
  Budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze szkolenia lub licencjonowania personelu lotniczego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie licencjonowania personelu lotniczego,
  • dobra znajomość KPA,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • ważna lub wygasła licencja lub świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego
 • preferowane wykształcenie wyższe lotnicze lub prawnicze
 • znajomość środowiska Microsoft Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LPL-1/3-36/2015”

Inne informacje:

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje kandydatek/kandydatów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 520 74 49, formalne 22 520 72 79.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.