Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw nadzoru nad ATS
 • w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w w Departamencie Żeglugi Powietrznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja procesów związanych z analizą i zatwierdzaniem programów utrzymania wiedzy i umiejętności w jednostce w instytucjach zapewniających służby ruchu lotniczego,
 • udział w prowadzeniu procesu nadzoru bieżącego nad instytucjami zapewniającymi służby ATM/ANS w zakresie utrzymania wymaganych kompetencji przez personel służb ATS,
 • współudział w opracowywaniu projektu planów bieżącego nadzoru nad instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie ruchem lotniczym i zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, w celu utrzymania wymaganego poziomu kompetencji i wiedzy personelu służb ATS w celu zapewnienia integralności, ciągłości, jakości, dostępności i bezpieczeństwa funkcjonujących w ramach ATM/ANS służb ATS,
 • współudział w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych, wynikających z prowadzonego przez Inspektorat nadzoru w zakresie ATM/ANS,
 • współuczestnictwo w procesie wprowadzania, analizy i oceny zmian wprowadzanych przez instytucje zapewniające ATM/ANS w procedurach dotyczących ich funkcjonowania,
 • dokonywanie bieżących i okresowych analiz oraz oceny działania służb ruchu lotniczego, z uwzględnieniem zaleceń wydanych przez PKBWL, EASA, EUROCONTROL.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy;
  – praca w terenie;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i prowadzeniem kontroli;
  – praca przy komputerze powyższej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w lotnictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
  • znajomość krajowych oraz międzynarodowych przepisów dotyczących funkcjonowania służb ruchu lotniczego ATM/ATS
  • znajomość KPA,
  • prawo jazdy kat. B,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • rzetelność i terminowość,
  • doskonalenie zawodowe,
  • skuteczna komunikacja,
  • podejmowanie decyzji,
  • umiejętności analityczne,
  • pozytywne podejście do klienta.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu lotniczym;
 • co najmniej 0,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze ATM/ANS w lotnictwie cywilnym;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • licencja kontrolera ruchu lotniczego lub pilota lub nawigatora lub informatora służby informacji powietrznej;
 • podstawowe szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne obejmujące kursy w zakresie służb ruchu lotniczego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie w tym zakresie,
 • kserokopia prawa jazdy kat. B,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria
  02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOŻ-1/4e-55/2015”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 520 72 29, formalne:
  22 520 74 04.