Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw baz danych zdarzeń lotniczych
 • w Inspektoracie Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w prowadzeniu krajowej bazy danych ECCAIRS w zakresie poprawności kodowania danych zgodnie z taksonomią ADREP, HEIDI i ATA;
 • Udział w przygotowywaniu analiz bezpieczeństwa w oparciu o dane z ECCAIRS, dotyczących krajowego lotnictwa cywilnego oraz statków powietrznych zagranicznych podmiotów lotniczych funkcjonujących na obszarze Polski lub znajdujących się w Rejonie Informacji Powietrznej Warszawa;
 • Udział w kontrolach i audytach podmiotów lotniczych w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w obszarze zgłaszania i analiz zdarzeń lotniczych;
 • Udział w identyfikowaniu trendów, wskazujących obszary zagrożeń dla lotnictwa cywilnego;
 • Udział w opiniowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach lotniczych, w szczególności w obszarze systemów obowiązkowego i dobrowolnego zgłaszania zdarzeń lotniczych;
 • Udział w tworzeniu i realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, w obszarze odpowiedzialności Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  – budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa cywilnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotów;
  • Znajomość podstawowych metod i narzędzi statystycznych;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Znajomość taksonomii ADREP/HEIDI;
  • Zorientowanie na osiąganie celów;
  • Rzetelność i terminowość;
  • Doskonalenie zawodowe;
  • Skuteczna komunikacja;
  • Podejmowanie decyzji;
  • Umiejętności analityczne;
  • Pozytywne podejście do klienta

wymagania dodatkowe

 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania bezpieczeństwem;
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania lotnictwem;
 • Przeszkolenie w zakresie użytkowej obsługi aplikacji systemu ECCAIRS, kodowania zdarzeń oraz czynnika ludzkiego w zdarzeniach lotniczych;
 • Znajomość procesu badania wypadków lotniczych;
 • Przeszkolenie audytora wewnętrznego;
 • Licencja pilota(czynna lub wygasła);
 • Znajomość zasad funkcjonowania komisji badania wypadków lotniczych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania komórek ds. zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach lotniczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  29-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LBB-1/3b-40/2015”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 520-72-93, formalne: 520-74-04.