Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA
 • w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w inspekcjach krajowych, obcych statków powietrznych i ich załóg podczas pobytu na terytorium RP w celu zapewnienia spełnienia standardów bezpieczeństwa prowadzenia operacji lotniczych;
 • Analizowanie informacji pozyskanych z programu ECCAIRS i Centralnej Bazy Danych EASA w zakresie niezbędnym do przygotowania się do inspekcji;
 • Wprowadzanie wyników inspekcji do baz danych EASA, ULC oraz przygotowywanie projektów pism do EASA, władz lotniczych i operatorów;
 • Analiza działań naprawczych podejmowanych przez operatorów lotniczych w przypadkach stwierdzenia niezgodności;
 • Uczestniczenie w przygotowaniu szkoleń inspektorów ULC wykonujących inspekcje SAFA i SANA.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy;
  – praca w terenie;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i prowadzeniem kontroli;
  – praca przy komputerze powyższej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

  Inne
  budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności lotniczej – operacje lotnicze lub technika lotnicza
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów i standardów lotniczych w zakresie wymaganym do prowadzenia inspekcji SAFA, SACA i SANA;
  • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO 4 lub B2 lub równorzędnym, potwierdzona aktualnym dokumentem;
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
  • Rzetelność i terminowość;
  • Zorientowanie na osiąganie celów;
  • Doskonalenie zawodowe;
  • Skuteczna komunikacja;
  • Podejmowanie decyzji;
  • Pozytywne podejście do klienta;

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lotniczym;
 • Szkolenie specjalistyczne w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą (DGR);
 • Posiadanie aktualnej lub wygasłej licencji CPL/ATPL lub licencji mechanika obsługi statku powietrznego;
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopia certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie ICAO 4 lub B2 lub równorzędnym,
 • kserokopia prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria
  Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOL-4/4-23/2016”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 520-72-08 , formalne: 520-74-04.