Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjno-biurowych
 • w Sekretariacie Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Gdyni

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna sekretariatu Komisji w zakresie zadań realizowanych przez zastępcę przewodniczącego CMKE
 • przyjmowanie i kompletowanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego, praktycznego i poprawkowego wraz z załącznikami oraz przekazywanie wezwań do uzupełnienia w razie stwierdzenia braków formalnych
 • przygotowywanie rozliczeń finansowych przeprowadzonych egzaminów
 • przekazywanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego – wraz z załącznikami potwierdzającymi posiadane wykształcenie, praktykę pływania i wymagane szkolenia (w tym zaliczoną cześć praktyczną szkolenia, jeżeli jest wymagana) do Wydziału Dokumentów Marynarskich
 • odbieranie zweryfikowanych list osób przystępujących do egzaminu teoretycznego z Wydziału Dokumentów Marynarskich oraz sporządzanie list osób przystępujących do egzaminu praktycznego i poprawkowego po weryfikacji list przez zastępcę przewodniczącego Komisji
 • przygotowywanie zaświadczeń o zdanym egzaminie, wydawanie duplikatów zaświadczeń oraz udzielanie informacji o wyniku egzaminu a następnie archiwizowanie materiałów egzaminacyjnych w Urzędzie Morskim w Gdyni
 • rejestrowanie osób przystępujących do egzaminu teoretycznego lub praktycznego w module STCW systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich PHICS
 • archiwizowanie dokumentacji egzaminacyjnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – zagrożenie korupcją
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – schodołaz
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze praca biurowa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego(A2 wg ESOKJ)
  • znajomość przepisów o bezpieczeństwie morskim w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów o postępowaniu administracyjnym w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów dotyczących egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego
  • znajomość informatycznego systemu obsługi prawnej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w obszarze: administracja, prawo
 • 2 lata doświadczenia w obszarze administracja publiczna
 • upoważnienie do dostępu do systemu PHICS
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań
 • obsługa systemu PHICS w zakresie STCW

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze – …………………

Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 374,16 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 72 lub 58 355 31 70.