Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw funduszy europejskich
 • Wydziale ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami
 • przygotowywanie i składanie wniosków o płatność pośrednią/końcową w ramach realizacji projektów objętych wsparciem Unii Europejskiej
 • przygotowywanie wniosków we współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi Urzędu o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa oraz wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych (w tym przeprowadzanie procedur zamówień publicznych do 30 000 euro oraz współpraca z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości powyżej 30 000 euro) oraz przygotowanie i umieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji na temat stanu realizacji projektów
 • udział w realizacji projektów w części finansowej od pozyskania dofinansowania na realizację projektów, rozliczeń z Wykonawcami, aktualizację harmonogramów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kwalifikowalności wydatków
 • prowadzenie sprawozdawczości realizowanych projektów dla instytucji zewnętrznych
 • udział w pracach komisji przetargowej (w tym badanie i ocena złożonych ofert), udział w spotkaniach z Wykonawcami i komórkami merytorycznymi Urzędu oraz z przedstawicielami nadrzędnych instytucji w zakresie realizowanych projektów
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami w trakcie i po zakończeniu projektów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – krajowe wyjazdy służbowe
  – zagraniczne wyjazdy służbowe
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – schodołaz
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w obszarze: europeistyka, ekonomia, ochrona środowiska, administracja, prawo, zarządzanie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze fundusze europejskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
  • znajomość przepisów dotyczących funduszy europejskich w zakresie wykonywanych zadań
  • obsługa systemu informacji prawnej
  • znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w obszarze: zarządzanie projektami, procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich
 • rok doświadczenia zawodowego w obszarze: zarządzanie projektami, realizacja projektów infrastrukturalnych
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski
  Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 881,97 – 3 011,26 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 35 80 lub 58 355 31 72