Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw badań laboratoryjnych
 • w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Laboratorium Kontrolno – Analityczne z siedzibą w Poznaniu
  Al. K. Marcinkowskiego 3
  61-745 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych próbek żywności (m.in. metodami tradycyjnymi i instrumentalnymi, ocena organoleptyczna);
 • ocena wyników badań w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami;
 • realizacja powierzonych zadań w ramach systemu zarządzania w Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi – trucizny, stężone kwasy i zasady.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek, w którym mieści się laboratorium nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pokój mieści się na III piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie: chemia, biotechnologia, towaroznawstwo, technologia żywności, chemia żywności.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca lub staż absolwencki w laboratorium
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prowadzonych badań żywności, m.in. metody tradycyjne i instrumentalne;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do przeprowadzenia auditów wewnętrznych w laboratorium;
 • znajomość języka angielskiego (poziom B1);
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych (np. HPLC)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe ( np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia/stażu i wykonywane zadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  lub składać w Kancelarii UOKiK z dopiskiem „LPO-S-Z” (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – sprawdzian wiedzy,
  – próbka pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 44

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.