Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw prawnych
 • w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłat koncesyjnych oraz kar pieniężnych nałożonych przez Prezesa URE,
 • ­dokonywanie formalnej i merytorycznej analizy dokumentów od organów egzekucyjnych i sądowych dotyczących stanu realizacji wystawionych przez Prezesa URE tytułów wykonawczych,
 • ­dokonywanie formalnej i merytorycznej analizy celowości zabezpieczenia wierzytelności Prezesa URE oraz przedstawianie propozycji rozwiązań w skomplikowanych sprawach,
 • ­dokonywanie formalnego i merytorycznego sprawdzenia obciążenia z tytułu opłat komorniczych oraz kosztów egzekucyjnych,
 • ­przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności z tytułu opłat koncesyjnych oraz nałożonych przez Prezesa URE kar pieniężnych,
 • ­udział w tworzeniu i aktualizowaniu procedur wewnętrznych oraz w procesie opiniowania aktów prawnych dotyczących właściwości wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze postępowań egzekucyjnych

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie opłat koncesyjnych i kar pieniężnych,
  • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • dobra znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • dobra znajomość ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie Działu III,
  • dobra znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie pomocy de minimis,
  • dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • doświadczenie zawodowe w obszarze windykacji należności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”BDG”

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych
  5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.