Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • w Departamencie Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących koncesjonowania działalności gospodarczej oraz sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem warunków koncesji,
 • ­prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wyznaczania operatorów systemów gazowych oraz w sprawie przyznania certyfikatu niezależności, a także sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem warunków określonych w decyzji operatorskiej,
 • ­przygotowywanie projektów stanowisk, opinii i rekomendacji w ramach prowadzonej przez Prezesa URE współpracy europejskiej i międzynarodowej (w obszarze właściwości stanowiska),
 • ­prowadzenie postępowań w sprawie wymierzania kar pieniężnych w zakresie działania wydziału,
 • ­monitorowanie przedsiębiorców, którym udzielono koncesji w zakresie wystąpienia z wnioskiem o wyznaczenie operatora systemu gazowego oraz właścicieli infrastruktury energetycznej pod kątem udostępniania wyznaczonemu operatorowi systemu gazowego informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji zadań operatora oraz współdziałanie z tym operatorem,
 • ­monitorowanie przestrzegania warunków i kryteriów niezależności operatorów systemów gazowych oraz realizacji obowiązku zapewnienia przez właściciela sieci wyznaczonemu na jego sieci operatorowi systemu spełnienia warunków i kryteriów niezależności,
 • ­udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych i zasad działania, w procesie opiniowania aktów prawnych w obszarze rynku paliw gazowych,
 • ­udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące obszaru funkcjonowania gazowych przedsiębiorstw energetycznych w zakresie koncesji oraz dotyczące obszaru funkcjonowania operatorów systemów gazowych oraz rozpatrywanie skarg w zakresie naruszenia przez gazowe przedsiębiorstwa energetyczne warunków koncesji oraz warunków określonych w decyzji operatorskiej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze energetycznym lub obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej lub obszarze analizy finansowej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wyznaczania operatorów systemów, niezależności operatorów, wymierzania kar pieniężnych,
  • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • dobra znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • dobra znajomość Kodeksu spółek handlowych,
  • dobra znajomość specyfiki rynku paliw gazowych,
  • dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe,
 • dobra znajomość technicznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DRG 1”

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych
  5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.