Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • w Departamencie Systemów Wsparcia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w procesie organizacji, ogłaszania i przeprowadzania aukcji, w tym aukcji uzupełniającej na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • udział w procesie przeprowadzania oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji odnawialnego źródła energii, gromadzenia i analizowania deklaracji o przystąpieniu do aukcji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o zakazie uczestnictwa przez danego wytwórcę w systemie wsparcia określonym ustawą o odnawialnych źródłach energii w stosunku do energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kar pieniężnych o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym w zakresie właściwości wydziału,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na standardowe zapytania dotyczące funkcjonowania systemu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowywanie do publikacji informacji o wynikach aukcji albo o unieważnieniu aukcji oraz przygotowywanie do przekazania wymaganych informacji w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym uzyskania informacji dotyczących przeprowadzonej aukcji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181, niebędący własnością URE, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne lub z zakresu ochrony środowiska lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze energetyki lub w obszarze analiz ekonomicznych lub w obszarze ochrony środowiska

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  • dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
  • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
  • znajomość technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej,
  • dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub ekonomiczne lub z zakresu ochrony środowiska lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • doświadczenie zawodowe w obszarze postępowań administracyjnych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ­kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  26-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DSW/WA – specjalista ds. obsługi aukcji”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.