Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontroli parametrów wsparcia
 • w Departamencie Systemów Wsparcia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w procesie rozliczania obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowywanie w sprawach o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym projektów postanowień o braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii elektrycznej jako energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
 • przekazywanie do publikacji w BIP URE stawki opłaty OZE,
 • udział w procesie analizy oświadczeń dotyczących łącznej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej,
 • udział w procesie przeprowadzania kontroli zgodności ze stanem faktycznym oświadczeń wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • udział w procesie kalkulacji stawki opłaty OZE oraz planowania wypłat na pokrycie ujemnego salda,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kar pieniężnych o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym w zakresie właściwości wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze energetyki lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  • dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
  • podstawowa znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
  • znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
  • znajomość technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej,
  • dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce, w tym w obszarze kontroli przedsiębiorców,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe,
 • doświadczenie w obszarze udzielania pomocy publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • bardzo dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • dobra znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce, w tym w obszarze kontroli przedsiębiorców,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DSW/WKP – specjalista”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 50 % punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.