Urząd Statystyczny w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw prowadzenia inwestycji i administrowania nieruchomościami
 • w Wydziale Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Gdańsku
  ul. Danusi 4
  80-434 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót budowlanych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz powykonawczej,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP w trakcie realizacji inwestycji i remontów,
 • przygotowywanie wycen i kosztorysów,
 • sporządzanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja poprawności ofert składanych przez wykonawców,
 • udział w negocjacjach,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji obiektów oraz pomieszczeń Urzędu,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym wykonywana w siedzibie Urzędu
  w budynku 5-cio kondygnacyjnym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w branży budowlanej w obszarze prowadzenia inwestycji i administrowania nieruchomościami.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • bardzo dobra znajomość programów IT: Excel, programów do kosztorysowania,
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele,
  • organizacja własnej pracy,
  • komunikacja pisemna i interpersonalna,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność negocjowania,
  • inicjatywa i poszukiwanie informacji.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Gdańsku
  ul. Danusi 4
  80-434 Gdańsk
  z dopiskiem oferta nr 07/2015

Inne informacje:

  Nabór składa się z trzech etapów:
  I etap: weryfikacja formalna ofert;
  II etap: test wiedzy;
  III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego.
  List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem.
  Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2700 zł brutto.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.