Urząd Statystyczny w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw metodologii badań
 • w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kazimierza Wyki 3
  31-223 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych.
 • Współudział w badaniu możliwości wykorzystania danych pozastatystycznych w badaniach statystycznych (administracyjne źródła danych).
 • Przygotowanie i realizacja badań statystycznych.
 • Opracowywanie zbiorczych informacji statystycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy.
  Kontakt z instytucjami współpracującymi.
  Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na drugim piętrze w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak wind, brak podjazdów. Brak pomieszczeń oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich). Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych lub matematyczno-statystyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • język angielski na poziomie komunikatywnym;
  • wiedza z zakresu statystyki i ekonomii;
  • wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych, PBSSP;
  • znajomość przepisów regulujących działalność Urzędu;
  • znajomość pakietu MS Office;
  • znajomość programów obsługujących bazy danych i do analizy danych statystycznych (np. SQL, Statistica, SPSS);
  • rzetelność;
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
  • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
  • współpraca;
  • komunikacja interpersonalna;
  • komunikacja pisemna.

wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne;
 • kreatywność;
 • wystąpienia publiczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Aplikację, w zamkniętej i podpisanej kopercie, opatrzonej numerem naboru, należy przesłać na adres:

  Urząd Statystyczny
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kazimierza Wyki 3
  31-223 Kraków

  lub złożyć w siedzibie Urzędu (adres j.w.)

Inne informacje:

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i zasadach postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
  Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Osoby, które chciałyby odebrać swoje dokumenty, winny to zastrzec w aplikacji i zgłosić się po odbiór w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników.
  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 012 36 10 224.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.