Urząd Statystyczny w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Poznaniu
  Ul. Wojska Polskiego 27/29
  60-624 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpoznawanie rejestrów administracyjnych jako baz danych wspomagających w statystyce małych obszarów,
 • prowadzenie prac projektowo-programistycznych dotyczących statystyki małych obszarów,
 • rozwój metodologii statystyki małych obszarów, w tym statystycznej integracji danych,
 • współpraca z departamentami GUS, urzędami statystycznymi i komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie budowy systemu statystyki małych obszarów oraz działalności publikacyjnej,
 • uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki małych obszarów,
 • współpraca przy przygotowywaniu danych niezbędnych do realizacji zleceń zewnętrznych związanych z udostępnianiem informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Reprezentowanie Urzędu poza siedzibą; udział w seminariach, warsztatach i konferencjach; wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • znajomość metod statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem metody reprezentacyjnej,
  • znajomość pakietów statystycznych SAS lub R,
  • dobra znajomość pakietu MS Office, w tym zaawansowana programu Excel,
  • umiejętności programistyczne,
  • umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowane (ekonomiczne lub matematyczne),
 • udokumentowana znajomość języków obcych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania polskiej statystyki publicznej (w tym ustawa o statystyce publicznej),
 • znajomość programu badań statystycznych statystyki publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość metodologii estymacji pośredniej,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze metodologii badań statystycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
  Ul. Wojska Polskiego 27/29
  60-624 Poznań

  koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 4/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 1228 zł + dodatek stażowy.
  Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
  List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download/75/10311/oswiadczenie1.doc
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.