Urząd Statystyczny w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Badań Ankietowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 27/29
  60-624 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje i prowadzi badania ankietowe w celu prawidłowej realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie badań ankietowych,
 • analizuje wyniki w zakresie prowadzonych badań (tablice wynikowe, tablice publikacyjne) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych,
 • prowadzi szkolenia i udziela instruktaży merytorycznych z zakresu koordynowanych badań, wykorzystywanych systemów i aplikacji w celu podniesienia jakości pozyskiwanych i opracowywanych przez ankieterów danych statystycznych,
 • przygotowuje materiały do publikacji, opracowań, zestawień analitycznych w zakresie prowadzonych badań w celu upowszechniania i udostępniania wyników badań ankietowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Reprezentowanie Urzędu poza siedzibą, udział w seminariach, warsztatach i konferencjach, wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość metod analiz statystycznych,
  • znajomość technik realizacji wywiadów ankietowych,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • poszukiwanie informacji,
  • współpraca,
  • komunikacja interpersonalna,
  • komunikacja pisemna.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu rolniczym,
 • przeszkolenie z zakresu znajomości zagadnień związanych z badaniami prowadzonymi metodą reprezentacyjną,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • myślenie analityczne,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • biegła znajomość arkusza kalkulacyjnego lub innych komputerowych aplikacji analitycznych,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • CV
 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
  Ul. Wojska Polskiego 27/29
  60-624 Poznań

  koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 4/2016

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2456 zł + dodatek stażowy.
  Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
  List motywacyjny musi być opatrzone własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:
  http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.