Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw nadzoru nad komisjami kolejowymi
 • w Wydziale Proaktywnego Zarządzania w Departamencie Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie i monitorowanie obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami, Oddziałami Terenowymi oraz Centralą UTK, koordynowanie przepływu informacji pomiędzy inspektorami a Departamentem Nadzoru w zakresie nadzoru nad komisjami kolejowymi badającymi zaistniałe zdarzenia kolejowe;
 • udział w opracowywaniu analiz i zestawień związanych z wynikami i skutecznością działań nadzorczych inspektorów w zakresie nadzoru nad komisjami kolejowymi oraz udział w określaniu koncepcji nadzoru nad komisjami kolejowymi, na podstawie wyników bieżącego nadzoru oraz poziomu pracy poszczególnych inspektorów w celu sprawowania skutecznego nadzoru nad pracami komisji kolejowych;
 • udział w identyfikowaniu zagrożeń oraz obszarów narażonych na powstanie zdarzenia kolejowego, a także mechanizmów powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu podjęcia czynności zwiększających bezpieczeństwo ruchu kolejowego;
 • udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, dokonywanych na podstawie realizowanych kontroli i przeprowadzanych analiz bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu zidentyfikowania występujących w tym zakresie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • udział w działaniach nadzorczych zlecanych przez Prezesa UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu wyeliminowania występujących nieprawidłowości w prowadzeniu ruchu kolejowego i zagwarantowania jego bezpieczeństwa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie (udział w kontrolach).
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
  Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie transportu kolejowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym;
  • znajomość rozporządzenia w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie zdarzeń kolejowych;
  • znajomość rozporządzenia w sprawie zdarzeń kolejowych na liniach kolejowych;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego;
  • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej;
 • certyfikat audytora systemów zarządzania;
 • uprawnienia w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 • prawo jazdy kat. „B”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 180349.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Decyzją Wysokiej Kapituły pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd” Urząd Transportu Kolejowego uzyskał wyróżnienie w tym konkursie oraz prawo do posługiwania się przez rok stosownym godłem i znakiem jakości.

  W roku 2014 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał wyróżnienie w Konkursie LODOŁAMACZE za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.
  W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.
  Siedziba Urzędu Transportu Kolejowego przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.
  W roku 2015 w Urzędzie Transportu Kolejowego został powołany Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w celu zapewnienia skutecznego stosowania zasad równego traktowania i niedyskryminacji.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wykonywaniu prac zleconych, zaświadczenia o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).

  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.

  Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: http://utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html