Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Opinii, Spraw Administracyjnych i Sądowych Departamentu Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów pisemnych odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski o opinie odnoszące się do zagadnień związanych z interpretacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do tej ustawy i europejskich przepisów dot. zamówień publicznych oraz analizowanie orzeczeń sądów wspólnotowych, sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej,
 • przygotowywanie projektów pisemnych odpowiedzi na wnioski o opinię od instytucji zarządzających, pośredniczących, wdrażających i beneficjentów funduszy unijnych w sprawie sposobu oraz prawidłowości zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych w związku z absorpcją pomocy finansowej ze środków UE,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa UZP,
 • wykonywanie czynności wspierających kontrolę zamówień publicznych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, m.in. poprzez przygotowywanie projektów opinii prawnych dla potrzeb kontroli, przygotowywanie projektów decyzji dot. nałożenia kary pieniężnej w związku z przeprowadzoną kontrolą zamówień publicznych,
 • reprezentowanie Prezesa UZP przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przygotowywanie projektów pism procesowych w postępowaniach sądowych,
 • przygotowywanie wniosków o opinie kierowanych przez UZP do ministerstw i urzędów centralnych w sprawach powiązanych z interpretacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w trakcie telefonicznych dyżurów na infolinii Urzędu,
 • zamieszczanie opinii, interpretacji, wyroków sądowych na stronie internetowej UZP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym (infolinia prawna),
  – wyjazdy służbowe związane z reprezentowaniem Prezesa Urzędu w postępowaniach cywilnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze,
  – miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
  – Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
  – na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  – w budynku jest 5 wind,
  – wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
  – budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z interpretacją przepisów prawa oraz przygotowaniem opinii prawnych,
  • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego UE na poziomie dobrym,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
  • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,
  • znajomość przepisów prawa europejskiego z zakresu zamówień publicznych,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność logicznego myślenia i wszechstronnie uzasadnionej argumentacji,
  • umiejętność formułowania pisemnych stanowisk,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

 • ukończenie (odbywanie) aplikacji prawniczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość wymaganego języka obcego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania),
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia (odbywania) aplikacji prawniczej.

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A
  02-676 Warszawa

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do UZP – w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Urzędu Zamówień Publicznych).
  Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydatka/kandydat.
  Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Przekazanie dokumentu wymienionego w części „Inne dokumenty i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, lecz będzie stanowiło potwierdzenie spełnienia wymagania dodatkowego przez kandydatkę/kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie internetowej: www.uzp.gov.pl; Praca w UZP.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 458 78 54.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.