Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Biurze Organizacyjno – Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru zagadnień projektowych, przygotowywanie merytorycznie wniosków o zmianę oraz uczestniczenie w pracy Rady ds. zmian zgodnie ze standardami ITIL oraz uczestniczenie w procesie tworzenia założeń rozwojowych Platformy i ich późniejszej realizacji,
 • akceptowanie wniosków do realizacji (budżet czasochłonności i zakres prac) oraz dokonywanie odbioru wykonanych prac,
 • kontrolowanie realizacji zadań projektowo-implementacyjnych pod kątem zgodności z przyjętym zakresem i terminami, nadzorowanie prac wykonawcy w testowaniu nowych rozwiązań i implementacją w środowisku produkcyjnym oraz nadzorowanie realizacji testów bezpieczeństwa Platformy w szczególności dotyczących procedur odtworzeniowych po awarii,
 • nadzorowanie prac wykonawcy w procesie aktualizacji dokumentacji Platformy w celu zapewnienia jej kompletności oraz spójności,
 • prowadzenie rejestru ryzyka, ocenianie, dokonywanie szacunku, określanie i analizowanie ryzyk mogących mieć wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników projektu, przygotowywanie rekomendacji postępowania oraz ich realizowanie,
 • przygotowywanie wymagań i specyfikacji technicznej oraz przygotowywanie wkładu merytorycznego, niezbędnego do wszczynania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, dotyczących rozbudowy Platformy oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • monitorowanie i weryfikowanie postanowień zawartych w umowie oraz nadzorowanie realizacji umowy przez firmę odpowiadającą za utrzymanie Platformy oraz sprawy dot. polityki bezpieczeństwa, w szczególności prowadzenie korespondencji i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami firmy odpowiedzialnej za utrzymanie i rozwój Platformy w obszarze zagadnień techniczno-informatycznych,
 • wspieranie działań promocyjno-informacyjnych Platformy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty z klientem zewnętrznym,
  – praca biurowa przy komputerze,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – miejsce pracy: III piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
  – Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
  – na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  – w budynku jest 5 wind,
  – wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
  – budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z budową i utrzymaniem systemów teleinformatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
  • znajomość problematyki zarządzania wymaganiami na systemy teleinformatyczne,
  • podstawowa znajomość UML,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność skutecznej komunikacji,
  • umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu kierunkowym: informatyka lub elektronika i telekomunikacja lub matematyka lub fizyka,
 • uczestnictwo w projektach związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych,
 • doświadczenie w pracy w organizacji lub jednostce organizacyjnej świadczącej usługi teleinformatyczne,
 • certyfikat z zarządzania cyklem życia usług (np. ITIL Foundation),
 • certyfikat z zakresu inżynierii wymagań (np. REQB Foundation Level),
 • certyfikat zarządzania projektami (np. PRINCE 2 Foundation),
 • podstawowa znajomość notacji BPMN,
 • znajomość problematyki testowania systemów teleinformatycznych,
 • znajomość problematyki zarządzania ryzykiem,
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z budową i utrzymaniem systemów teleinformatycznych (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania),
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego magisterskiego o profilu kierunkowym: informatyka lub elektronika i telekomunikacja lub matematyka lub fizyka,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uczestnictwa w projektach związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w organizacji lub jednostce organizacyjnej świadczącej usługi teleinformatyczne,
 • kopia certyfikatu z zarządzania cyklem życia usług (np. ITIL Foundation), potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego,
 • kopia certyfikatu z zakresu inżynierii wymagań (np. REQB Foundation Level), potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego,
 • kopia certyfikatu zarządzania projektami (np. PRINCE 2 Foundation), potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego.

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A
  02-676 Warszawa

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do UZP – w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Urzędu Zamówień Publicznych).
  Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydatka/kandydat.
  Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Inne dokumenty i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, lecz będzie stanowiło potwierdzenie spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatkę/kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie internetowej: www.uzp.gov.pl; Praca w UZP.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 458 78 54.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.