Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

 • Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Głównego Księgowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kętrzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości spraw dotyczących windykacji należności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Ketrzynie z tytułu dochodów budżetowych, w tym sporządzanie not obciążeniowych, wystawianie tytułów wykonawczych, wysyłanie wezwań do zapłaty, upomnień, sporządzanie ugód, celem dostarczenia aktualnej i bieżącej informacji na temat stanu należności w W-MOSG,
 • realizowanie windykacji należności z tytułu szkód w mieniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej spowodowanych przez osoby fizyczne lub prawne na bieżąco, celem ustalenia stanu faktycznego i wyegzekwowania należności,
 • uzgadnianie na bieżąco prawidłowości, terminowości i ewidencji analitycznej wszystkich należności, celem zapewnienia poprawności i zgodności stanu kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
 • monitorowanie terminowości płatności wystawianych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej faktur, not obciążeniowych, celem terminowego wysyłania do zobowiązań do zapłaty, upomnień oraz podejmowania w stosunku do nich czynności zmierzających do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji lub podejmowania innych czynności zmierzających do wyegzekwowania lub likwidacji należności
 • zbieranie, opracowywanie i redagowanie w jednolity materiał wkład merytoryczny, z zakresu uzyskanych należności z tytułu dochodów budżetowych, stanu nalezności i zaległości W-MOSG, celem ujęcia go w analizach kwartalnych z wykonania planu dochodów budżetowych oraz sporządzenia sprawozdawczości w tym zakresie,
 • archiwizowanie dokumentacji księgowej i innej celem przekazania jej do Archiwum Zakładowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko biurowe, max.8 godzin dziennie z wykorzystaniem komputera, samodzielne, polegające na znajomości i umiejętności wykorzystywania obowiązujących przepisów prawa, głównie dotyczących rachunkowości i finansów publicznych, a także prawa cywilnego, administracyjnego, w zakresie między innymi wskazanym w zadaniach głównych. Na stanowisku wymagane jest posiadanie dużej wiedzy merytorycznej i praktycznej, zaangażowanie, dyspozycyjność, terminowość wykonywania powierzonych czynności. Ważna jest komunikacja werbalna i pisemna, polegająca na formułowaniu wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie oraz umiejętność argumentacji i przekonywania.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy stałej zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności (brak wind oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub prawne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
  • biegła znajomość tematyki z zakresu finansów publicznych,
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność w okresach sprawozdawczych,
 • znajomość pracy w pakiecie Microsoft Office, Open Office,
 • udokumentowany staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej lub sektorze finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganą długość i rodzaj doświadczenia zawodowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  im. gen.bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Ponadto informujemy, że wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa wynosi 1879,46 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Lista ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BiP W-MOSG. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.