Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

 • Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ppoż
 • w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
Miejsce wykonywania pracy:

 • Kętrzyn
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi W-MOSG w Kętrzynie,
 • współudział w opracowywaniu oraz uaktualnianiu planów ochrony przeciwpożarowej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów oddziału oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów dotyczących ochrony ppoż.,
 • nadzór nad prowadzonymi przez służby techniczne oddziału przeglądami i konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych, kominowych, sygnalizacji alarmowo-pożarowej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, a także nad przeprowadzaniem tych czynności w wyznaczonych terminach,
 • prowadzenie w zależności od potrzeb wstępnych i cyklicznych szkoleń w zakresie ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informowanie o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji służbowej. Stosowanie się do zaleceń pokontrolnych w zakresie ppoż. Sporządzanie sprawozdań, analiz, wniosków do Komendanta W-MOSG i KGSG celem przedstawienia stanu faktycznego bezpieczeństwa w zakresie ppoż.,
 • współpracowanie z Komendami Powiatowych Straży Pożarnych w zakresie ppoż.,
 • organizowanie ćwiczebnych alarmów pożarowych w komendzie oddziału oraz nadzorowanie alarmów pożarowych prowadzonych przez wskazanych funkcjonariuszy w placówkach PSG na podstawie uprzednio przygotowanego konspektu zajęć,
 • wyposażanie budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, 8 godzin na dobę. Występują częste wyjazdy w teren do jednostek organizacyjnych W-MOSG. Praca wymaga znajomości przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.Ponadto na stanowisku pracy wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Czas pracy na komputerze około 4 godzin dziennie.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy stałej zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności (brak wind oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postęp. o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich EPoWH (EFTA)-stronach umowy o EOG, lub w konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego-inżyniera pożarnictwa.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych Microsoft Office,
  • asertywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • w przypadku posiadania – kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w ochronie pożarowej.

Termin składania dokumentów:

  09-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  ul.Gen.Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
  Kancelaria Jawna
Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy. Wynagrodzenie zasadnicze na podstawie umowy o pracę na czas określony ok. 2060 zł brutto.
  Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista ofert kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG.
  Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych.
  Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.