Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw teleinformatycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 73/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w celu zapewnienia jego niezakłóconego działania
 • organizowanie oraz nadzorowanie szkoleń użytkowników SWD PRM
 • planowanie i organizowanie scentralizowanych dyspozytorni medycznych
 • analizowanie danych dotyczących bieżącego funkcjonowania SWD PRM
 • dokonywanie analizy liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 999
 • nadzorowanie systemu pozycjonowania satelitarnego ZRM w celu zapewnienia jego niezakłóconego działania
 • aktualizowanie informacji dotyczących systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na stronie internetowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • opracowywanie koncepcji mających na celu poprawę jakości systemu PRM

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane w siedzibie Urzędu; z uwagi na udział w kontrolach i inspekcjach realizacja części zadań poza siedzibą urzędu – w terenie z wykorzystaniem samochodu służbowego
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
  – stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana asertywność i komunikatywność

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy,
  – budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
  – klatka schodowa o normatywnej ilości stopni z poręczami, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
  – budynek nie jest wyposażony w windy osobowe; istnieje możliwość korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub średnie medyczne (kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu ratownictwa medycznego, organizacji, planowania oraz teleinformatyki
  • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów dotyczących systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub wyższe medyczne (kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu lub lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym)
 • ukończony kurs pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 73/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
  z podaniem w ofercie nr ref. 73/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400-2500 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.