Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku
  ul. Antoniukowska 11, 15-740 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok i teren woj. podlaskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych w systemie EUROP,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie,
 • wprowadzanie danych z dokumentacji pokontrolnej do Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 • przygotowywanie projektów dokumentów do prowadzenia postępowania administracyjnego,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy,
 • dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydawanie Świadectw Jakości Handlowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca terenowa: zakłady przetwórstwa spożywczego, ubojnie zwierząt rzeźnych oraz miejsca odpraw urzędu celnego – w różnych warunkach pogodowych,
  – praca biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  – kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku przy ul. Antoniukowskiej 11,
  – stanowisko pracy mieści się na II piętrze,
  – budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy) natomiast brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób na wózkach inwalidzkich,
  – w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,
  – stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  – konieczność czasowego przebywania w komorach chłodniczych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli lub w produkcji żywności,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość przepisów prawa związana z jakością handlową artykułów rolno-spożywczych i postępowaniem administracyjnym,
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • kreatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu technologii żywności, towaroznawstwa, przetwórstwa spożywczego lub pokrewnym,
 • przeszkolenie w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • kopia dokumentu potwierdzająca doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Antoniukowska 11
  15-740 Białystok
  Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – ogłoszenie nr ……”.

Inne informacje:

  Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej WIJHARS w Białymstoku: http://wijhar.pbip.pl/ w zakładce: Ważne informacje.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-747-97-40.