Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 OLSZTYN

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koniecpol

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola art.rolno-spoż. i środków produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej art.rolno-spoż.w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu,
 • kontrola jakości handlowej art.rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy,
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organiz.rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń prod.rolno-spoż.oraz o produktach tradycyjnych,
 • przygotowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie analizy wyników kontroli,
 • sporządzanie projektów informacji pokontrolnych wynikających z ustaleń kontroli, przygotowywanie pism pokontrolnych do wysyłki
 • prowadzenie działań kontrolnych niezbędnych do wydania opinii o stanie techniczno-technologicznym linii technologicznych i pomieszczeń magazynowo-produkcyjnych,
 • prowadzenie działań kontrolnych niezbędnych do wydania opinii o stanie organizacyjnym podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie produkcji wyrobów winiarskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa art.rolno-spożywczych, w tym praca na wysokości,
  – praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w porze nocnej, w związku z charakterem czasokresu pracy zakładów przetwórczych,
  – narażenie na oddziaływanie czynników alergennych,
  – stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – kierowanie pojazdami służbowymi, w tym w zmiennych warunkach atmosferycznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak podjazdu do budynku, brak odpowiednio dostosowanej toalety),
  – realizowanie zadań wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych,
  – narzędziami pracy są: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • PRAWO JAZDY Kat. B,
  • znajomość przepisów i zagadnień związanych z jakością handlową artykułów rolno-spożywczych,
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • umiejętność interpretacji i posługiwania się przepisami prawa,
  • PRACA w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego bądź instytucji kontrolnej POWYŻEJ 2 (dwóch) lat.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowane: w zakresie technologia żywności, towaroznawstwo, zootechnika, weterynaria,
 • dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • wiedza specjalistyczna nabyta w ramach szkoleń i kursów z zakresu dotycz.jakości artykułów rolno-spożywczych i zarządzania jakością,
 • ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
 • zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, zdolność i sposób argumentacji,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • otwartość i komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie Świadectw Pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie,
 • KOPIA PRAWO JAZDY,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów oraz szkoleń w wymaganym zakresie.

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Szarych Szregów 7
  10-079 Olsztyn SEKRETARIAT pok. 202 (z dopiskiem) ogłoszenie Nr …. (właściwy dla danego ogłoszenia) na Liście Motywacyjnym

Inne informacje:

  – OFERTY, które nie zawierają numeru ogłoszenia oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów i oświadczeń, opatrzonych datą – zostaną odrzucone,
  – oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), zostaną odrzucone,
  – niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu,
  – dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone,
  – kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem o kolejnych etapach naboru,
  – w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne oraz informacja o etapach naboru opublikowana zostanie na stronie internetowej BIP WIJHARS w Olsztynie pod adresem: http://www.wijhars.olsztyn.pl/bip/ w zakładce „Praca w WIJHARS” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń jednostki,
  – proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku – 1 900,- (brutto),
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 522 89 23.