Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. kancelaryjnych
 • w Delegaturze we Włocławku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włocławek
 • Miejsce wykonywania pracy
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2
  Delegatura we Włocławku
  ul. Kopernika 2
  87-800 Włocławek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie e-DOK
 • 2. Przyjmowanie korespondencji dostarczonej przez klientów, firmy kurierskie, urzędy pocztowe, itp.
 • 3. Przekazywanie zadekretowanej korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych.
 • 4. Przyjmowanie i przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej z komórek organizacyjnych
 • 5. Obsługa sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca pod presją czasu, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe.
  Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalny i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • • znajomość oprogramowania do zarządzania dokumentami i zadaniami – system e-Dok
  • • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
  • • znajomość zasad obiegu dokumentów
  • • znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej

wymagania dodatkowe

 • • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • • umiejętność organizacji pracy własnej
 • • kultura osobista
 • • pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
  mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.