Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz
  ul. P. Skargi 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Konarskiego 1-3
  Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie badań państwowego monitoringu środowiska w zakresie wód podziemnych i pól elektromagnetycznych.
 • 2. Gromadzenie danych uzyskanych z monitoringu środowiska w bazie danych.
 • 3. Analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku w celu dokonania ocen stanu środowiska.
 • 4. Sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań z zakresu monitoringu środowiska na podstawie zgromadzonych danych.
 • 5. Udział w poważnych awariach przemysłowych w celu dokonania oceny skutków zdarzenia.
 • 6. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca pod presją czasu, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, kontakty telefoniczne i mailowe. Całoroczna praca w terenie, w trudnych warunkach atmosferycznych. Na stanowisku nie występują warunki szkodliwe dla zdrowia. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu..

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego na XII piętrze. Budynek wyposażony jest w windy i podjazd dla wózków inwalidzkich.
  Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • • znajomość zasad organizacji sieci pomiarowych i prowadzenia monitoringu wód podziemnych, promieniowania elektromagnetycznego,
  • • znajomość tematyki GIS w tym programów: Arc GIS , Microstation
  • • wiedza z zakresu hydrogeologii, zanieczyszczenia środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym,
  • • umiejętność obsługi pakietu biurowego Office
  • • gotowość do pracy w terenie w trudnych warunkach atmosferycznych

wymagania dodatkowe

 • • wykształcenie wyższe przyrodnicze
 • • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w obszarze ochrony środowiska,
 • • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • • łatwość przyswajania nowych zagadnień
 • • prawo jazy kat B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.