Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Dziale Monitoringu Środowiska – Delegatura w Toruniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2
  Delegatura w Toruniu
  ul. Moniuszki 15-21
  87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie monitoringu jezior na terenie Delegatury w Toruniu, w tym: przygotowywanie programu badań, wyznaczanie lokalizacji punktów pomiarowych, określanie terminów poboru prób, opracowywanie wyników badań, prowadzenia bazy danych (obecnie „Jeziora” a niedługo „JWODA”), nadzór merytoryczny nad badaniami terenowymi jezior.
 • 2. Opracowywanie wyników badań monitoringowych jezior, m.in. do raportu o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, do sprawozdań dla samorządów oraz w postaci komunikatów o jakości poszczególnych jezior.
 • 3. Prowadzenie prac terenowych związanych z poborem prób wód powierzchniowych i pomiarami przepływów wód.
 • 4. Obsługa programów komputerowych m.in. edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, ArcGIS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca pod presją czasu, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, kontakty telefoniczne i mailowe. Całoroczna praca w terenie, w trudnych warunkach atmosferycznych. Na stanowisku nie występują warunki szkodliwe dla zdrowia. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • • znajomość prowadzenia monitoringu wód stojących
  • • wiedza z zakresu hydrobiologii
  • • umiejętność obsługi pakietu Office
  • • gotowość do pracy w terenie w trudnych warunkach atmosferycznych

wymagania dodatkowe

 • • wykształcenie wyższe przyrodnicze
 • • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w obszarze ochrony środowiska,
 • • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • • łatwość przyswajania nowych zagadnień
 • • prawo jazy kat B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  17-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.