Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. badań biologicznych
 • w Laboratorium – Pracownia we Włocławku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2
  Delegatura we Włocławku

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włocławek
 • Delegatura we Włocławku
  ul. Kopernika 2
  87-800 Włocławek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek i wykonywanie oznaczeń biologicznych zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
 • Obsługa, sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego niezbędnego do wykonywania badań zgodnie z instrukcjami i procedurami.
 • Dokumentowanie poszczególnych etapów pracy (w tym karty kontroli, wzorcowań, sprawdzeń).
 • Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, szkła i sprzętu.
 • Prowadzenie kontroli jakości poprzez wykonywanie próbek kontrolnych, testów mikrobiologicznych, udział w badaniach biegłości.
 • Uczestniczenie we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji metod, szacowania niepewności, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, działaniach korygujących i zapobiegawczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakt z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi oraz materiałami zakaźnymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno –sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • działania w sytuacjach nieprzewidzianych,

wymagania dodatkowe

 • praca związana z analityką laboratoryjną
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w obszarze ochrony środowiska,
 • wykształcenie wyższe techniczne lub pokrewne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odbierane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.