Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale monitoringu środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, rzek, jezior,wód przybrzeżnych i przejściowych a także wód podziemnych
 • prowadzenie baz danych lącznie z weryfikowaniem wyników monitoringowych
 • wykonywanie ocen i analiz oraz interpretacja danych związanych z badaniami monitoringowymi
 • opracowywanie wniosków oraz sprawozdań do odpowiednich instutucji w związku z prowadzeniem monitoringu środowiska

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca z monitorem komputerowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w siedzibie urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody brak windy,brak odpowiedniej szerokości drzwi,brak odpowiednio dostosowanych toalet,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów i aktów prawnych związanych z monitoringiem środowiska

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe
 • praktyka, staż w sektorze ochrony środowiska
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem GIS
 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • umiejęność pracy w zepole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Trakt Św. Wojciecha 293
  80-001 Gdańsk

Inne informacje:

  Dodatkowych informacji udziela Pan Adam Zarembski Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska tel. 587659550. Wynagrodzenie 1850 zł. brutto miesięcznie. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów do pracy po 7 dniach od zakończenia procesu naboru zostaną zniszczone.