Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds.organizacji i szkolenia
 • samodzielne stanowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Trakt Św. Wojciecha 293,
  80-001 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie centralnych rejestrów upoważnień wydanych przez PWIOŚ,
 • prowadzenie rejestru zbiorów aktów normatywnych jednostki,
 • prowadzenie centralnych rejestrów skarg, wniosków i petycji,
 • prowadzenie rejestracji wpływających do WIOŚ: decyzji administracyjnych, faktur,
 • obsługa organizacyjna WIOŚ,
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników WIOŚ,
 • organizacja praktyk studenckich, uczniowskich i staży absolwenckich,
 • przygotowanie i obsługa narad, spotkań i konferencji,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku w godz. 7;15 – 15;15
  – praca w siedzibie urzędu
  – kontakt z petentami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno –techniczne stanowiska pracy:
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy,
  brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak
  podjazdu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów i aktów pranych związanych z organizacją jednostki.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • dyspozycyjność, dobry stan zdrowia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • praktyka staż w sektorze administracji publicznej 2 lata w sekretariacie lub kadrach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • zaświadczenia o ukończonych kursach, świadectwa pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Trakt Św. Wojciecha 293
  80-001 Gdańsk

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Nabór kandydatów odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP WIOŚ i BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni od zakończenia naboru. Dodatkowych informacji udziela Pani Iwona Gajewska tel. 587659554. Wynagrodzenie zasadnicze 2400zł. brutto.