Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw analitycznych
 • w Laboratorium

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
  ul. Lipowa 16
  90-743 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań metodami klasycznymi i metodami instrumentalnymi, pobór próbek wód powierzchniowych, podziemnych, gleb, powietrza w celu dostarczenia danych do celów monitoringowych, inspekcyjnych, zleceń klienta itp.
 • Opracowywanie procedur badawczych dla stosowanych i wdrażanych metodyk badawczych. Walidacja i szacownie niepewności stosowanych i wdrażanych metodyk badawczych. Prowadzenie zapisów z wykonywanych prac.
 • Sprawdzanie: prawidłowości działania wyposażenia, oraz przydatności materiałów pomocniczych. Okresowe drobne prace konserwacyjne obsługiwanego wyposażenia laboratorium, zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi w laboratorium akredytowanym. Prowadzenie prawidłowej gospodarki materiałami pomocniczymi.
 • Prowadzenie zapisów w dokumentach związanych z pracą w akredytowanym laboratorium. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obsługiwanego sprzętu.
 • Wykonywanie dodatkowych prac wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania laboratorium.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w terenie – wyjazdy w teren, pobór próbek i pomiary w terenie.
  – Wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem próbek.
  – Praca w niekorzystnych warunkach pogodowych.
  – Praca przy komputerze.
  – Praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi. Praca uniemożliwiająca samodzielne wykonywanie obowiązków dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (praca związana z przenoszeniem, przygotowywaniem próbek, praca ze stężonymi kwasami itp.)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne kierunkowe – chemia lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w laboratorium
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo jazdy kat. B
  • Znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
  • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • Kurs metod instrumentalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Lipowa 16
  90-743 Łódź

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 1800,00 zł. Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2015 r. każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych wyżej na podstawie art.4 ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2014, poz 1111 ze zm.). Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „wymaganych dokumentów i oświadczeń nie podlega rozpatrywaniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu i adresu e-mail. Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm. ), każdy z kandydatów ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.