Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw gospodarki wodno-ściekowej
 • w Dziale Inspekcji Delegatury WIOŚ w Zamościu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Obywatelska 13
  20-092 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Delegatura WIOŚ w Zamościu
  ul. Hrubieszowska 69 a
  22-400 Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzeń pokontrolnych, wystąpień, decyzji administracyjnych),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań z działalności kontrolnej dla potrzeb GIOŚ i innych organów,
 • wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do ISK,
 • współpraca w zakresie przypisanym do stanowiska, z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu oraz praca w terenie (kontrole podmiotów korzystających
  ze środowiska),
  – możliwość prowadzenia samochodu służbowego,
  – nietypowe godziny pracy (dyżury na wpadek poważnych awarii),
  – zagrożenie korupcją,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd. lub prowadzenie kontroli w innych urzędach).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Delegatury WIOŚ w Zamościu posiada zabudowę piętrową. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia pracy: praca przy komputerze do 4 godzin dziennie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska lub pokrewnych nauk przyrodniczych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbach ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ustawy: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych
  • znajomość Ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość przepisów Kpa,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewnych nauk przyrodniczych,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Obywatelska 13
  20-092 Lublin

Inne informacje:

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostaje po skończeniu przyjmowania ofert na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Proces naboru składa się z następujących etapów:

  Etap 1: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
  Etap 2: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań a następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
  Etap 3: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
  Do etapu 2 przechodzą kandydaci spełniający wymogi formalne oraz niezbędne. O terminie etapu 2 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. O terminie etapu
  3 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po zakończeniu etapu 2. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia. Dodatkowe informacje 81-718-62-45.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.