Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
  Ul. Czarna Rola 4
  61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • ul. Czarna Rola 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa specjalistycznych programów do obróbki i prezentacji danych,
 • opracowywanie wyników pomiarów, wykonywanie ocen klimatu akustycznego,
 • wykonywanie map akustycznych,
 • rozpatrywanie wniosków o interwencję w zakresie hałasu komunikacyjnego,
 • udział w terenowych pomiarach hałasu oraz obsługa aparatury pomiarowej wykorzystywanej w pomiarach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze,
  – praca także poza siedzibą urzędu,
  w tym praca w terenie,
  – wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła umiejętność obsługi komputera (Windows, Word, Excel),
  • prawo jazdy kat. B i umiejętność samodzielnego prowadzenia pojazdów do 3,5 t.
  • umiejętność obsługi urządzeń do pomiaru hałasu,
  • doświadczenie i praktyka w wykonywaniu pomiaru hałasu,
  • znajomość zagadnień statystycznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: kierunek akustyka, fizyka, wibroakustyka,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Czarna Rola 4
  61-625 Poznań
  Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.04.2016 r.
  Koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 4/2016

Inne informacje:

  Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
  Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
  Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 1900,00 zł. brutto.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.