Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw egzekucji i windykacji należności
 • w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji należności powstałych z tytułu naruszenia norm środowiska,
 • przeprowadzanie poszczególnych etapów postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i wezwań do zapłaty,
 • monitorowanie spłat należności budżetowych, wystawianie wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych
 • opracowanie sprawozdań w zakresie wykonywanych działań,
 • rozpatrywanie wniosków o rozłożenie na raty i o umorzenie należności,
 • współpraca z Wydziałem i Działem Inspekcji WIOŚ, radcami prawnymi oraz współdziałanie z organami administracji państwowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz wszelkimi podmiotami uczestniczącymi w prowadzonych postępowaniach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu,
  wyjazdy służbowe (szkolenia),
  praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności,
  stanowisko wymaga dobrego wzroku oraz odporności na stres.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku,
  w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
  stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego, związanego z egzekucją należności pieniężnych lub powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego prawniczego, związanego z egzekucją należności pieniężnych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość zagadnień zakresu pomocy publicznej,
  • znajomość zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • znajomość ordynacji podatkowej,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – Specjalista” (decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani poczta elektroniczną lub telefoniczne. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 2300,00 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 508.