Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjno-technicznych
 • w Wydziale Administracyjno-Technicznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa Inspektoratu w zakresie spraw gospodarczych w tym m.in.: przygotowanie i prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, gospodarka środkami transportowymi, prowadzenie gospodarki magazynowej.
 • Obsługa Inspektoratu w zakresie zarządzania majątkiem w tym m.in.: prowadzenie gospodarki środkami trwałymi w zakresie ich ewidencji ilościowej wraz z prowadzeniem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz kartotek wyposażenia ewidencji ilościowej, prowadzenie całości spraw związanych z pobieraniem, rozliczaniem i ewidenc
 • Obsługa Inspektoratu w zakresie spraw socjalnych albo archiwum.
 • Obsługa kancelaryjno – biurowa sekretariatu WIOŚ w Szczecinie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu,
  wyjazdy służbowe,
  praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności,
  stanowisko wymagające dobrego wzroku oraz odporności na stres.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku,
  w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno sanitarne na każdej kondygnacji,
  stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego w obszarze zamówień publicznych lub 1 rok doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego w obszarze zamówień publicznych

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • obsługa podstawowych aplikacji edycyjnych i arkuszy kalkulacyjnych,
  • umiejętność redagowania pism administracyjnych.
  • Prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie prawa jazdy kat. B,
 • kopie innych dokumentów potwierdzajacych posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony
  Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – Specjalista ds. administracyjno-technicznych” (decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani poczta elektroniczną lub telefoniczne. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 2340,00 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 508.