Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Specjalista ds.administracji
 • Zespól ds. administracji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowan o zamówienie publiczne na dostawy i uslugi,
 • przygotowanie projektow umow na dostawy i usługi oraz nadzór nad realizacją zawartych umów oraz prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 • przygotowywanie zamówień zewnętrznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestrów: udzielonych zamówień publicznych, reklamacji, zawartych umów, zamówień zewnętrznych
 • kontrola dostaw materiałów w zakresie zgodności z umowami, zamówieniami i fakturami,
 • opisywanie faktur w zakresie kwalifikacji budżetowej dostaw i usług, trybu udzielenia zamówienia

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa polegająca na opracowaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, konieczność ścisłej i zgodnej współpracy z pozostałymi pracownikami jednostki

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w samodzielnym pokoju biurowym znajdującym się na parterze budynku.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, duże obciążenie stresem. Podstawowe wyposażenie stanowiska to:zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba budynku jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie wyposażonym w windy. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  Inne
  Przewidywane wynagrodzenie na przedmiotowym stanowisku wyniesie ok.2600 zł brutto.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy przy zamówieniach publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią aktów wykonawczych
  • biegłe umiejętności w zakresie obsługi komputera (MS Office, Lex) oraz urządzeń biurowych (fax, skaner, ksero, drukarka)

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawu o finansach publicznych,
 • samodzielność w organizacji pracy,
 • umiejętnośc stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętnośc pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  Sekretariat
  ‚Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – specjalista”

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.

  Prosimy o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Rekrutacja będzie 3 stopniowa: test wiedzy, test kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych.
  Oferty osób wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, a nie zakwalifikowanych do zatrudnienia niszczone są po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia osoby wyłonionej w postępowaniu.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te. 89 524 14 87