Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach

 • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obowiązków państwa gospodarza i logistyki (HNS)
 • w Wydziale Operacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
  ul. Wojska Polskiego 251
  25-205 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • KielceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie danych do współdziałania z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych, w celu zabezpieczenia właściwej współpracy;
 • organizacja i kierowanie realizacją zadań na rzecz sił sojuszniczych przebywających lub przemieszczających się na obszarze WSzW;
 • planowanie użycia podległych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych i koordynowania dostaw i usług dla wojsk w celu zabezpieczenia działań wojsk;
 • pozyskiwanie informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania, a w szczególności o środkach materiałowych, infrastrukturze oraz usługach w celu właściwej realizacji zadań stojącym przed urzędem;
 • aktualizacja danych o cywilnych i wojskowych zasobach obronnych obszaru WSzW oraz przesyłanie informacji do centralnej bazy danych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczo-informacyjnego;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu lub w instytucjach podległych znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego. Możliwość wyjazdów służbowych. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy. Praca przy sztucznym oświetleniu. Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind, pokój znajduje się na półpiętrze. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w wojsku lub administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązków i zadań państwa-gospodarza;
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • kurs specjalistyczny dla pracowników w zakresie HNS oraz planowania przestrzennego;
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz w obszarze HNS oraz systemu pracy biurowej;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie;
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat pracy na podobnym stanowisku lub stanowisku związanym z logistyką.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  Wojska Polskiego 251
  25-205 KielceInne informacje:


  Zatrudnienie na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty, które nie spełnią wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone i komisyjnie zniszczone. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 174 152 lub 261 174 153.