Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw dokumentacji zabytków i informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie,
  Delegatura w Elblągu,
  ul. Św. Ducha 19,
  82-300 Elbląg

Miejsce wykonywania pracy:

 • Elbląg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa archiwum Delegatury w Elblągu WUOZ w Olsztynie, w tym gromadzenie, opracowywanie, klasyfikowanie i ewidencjonowanie dokumentacji przekazanej przez inne komórki urzędu, prowadzenie biblioteki zakładowej, a także przegląd i brakowanie dokumentacji w celu zapewnienia dostępu do zgromadzonej dokumentacji;
 • udostępnianie i przygotowywanie zgromadzonej w archiwum dokumentacji do celów prowadzonych postepowań w ramach WUOZ oraz na pisemny wniosek zainteresowanych stron, pracowników naukowych i studentów oraz pracowników innych instytucji;
 • obsługa zbioru bibliotecznego Delegatury;
 • współdziałanie z Archiwum Państwowym i archiwum WUOZ w Olsztynie;
 • administrowanie zasobem gromadzonych danych w formie zapisu cyfrowego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w inspekcjach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca administracyjno – biurowa;
  2. wysiłek fizyczny;
  3. wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy:
  1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
  2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości,
  3. zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: historia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  • znajomość Prawa budowlanego;
  • znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu historii ze specjalnością archiwistyka
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie archiwistyki, ochrony i opieki nad zabytkami
 • kursy, szkolenia bhp, p.poż
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax)
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, a gdy osoba pozostaje w stosunku pracy, zaświadczenie potwierdzające 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Podwale 1
  10-076 Olsztyn

Inne informacje: