Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

 • Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw rejestru zabytków i dokumentacji zabytków
 • w Delegaturze WUOZ w Tarnobrzegu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu
  ul. Jagiellońska 29
  37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnobrzeg
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  z/s w Przemyślu
  Delegatura w Tarnobrzegu
  ul. 1 Maja 4a
  39-400 Tarnobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie ewidencji dóbr kultury,
 • prowadzenie całości spraw dot. postępowania administracyjnego w związku z wpisem do rejestru zabytków,
 • przygotowywanie merytorycznych sprawozdań dot. działalności Delegatury,
 • prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i wyróżnieniami przyznawanymi za szczególne zaangażowanie w opiekę nad zabytkami,
 • przygotowywanie wykazów obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze i ewidencji dla potrzeb jednostek samorządowych i innych zainteresowanych,
 • prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Delegatury,
 • prowadzenie biblioteki zakładowej i archiwum zakładowego,
 • prowadzenie wszystkich spraw sekretariatu Delegatury

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie pracy związanej z ochroną zabytków
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 10 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Jagiellońska 29
  37-700 Przemyśl

Inne informacje: