Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

 • Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zabytków nieruchomych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  z/s w Przemyślu
  ul. Jagiellońska 29
  37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z tą ustawą, w odniesieniu do zabytków nieruchomych;
 • przygotowywanie wniosków, opinii i zaleceń konserwatorskich w celu określenia zasad i zakresu projektowania na obszarach i w obiektach objętych ochroną na wniosek inwestora lub urzędu;
 • udział w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu określenia stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego obiektów;
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich i postanowień w celu uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • badanie zgodności przedłożonych projektów, planów, studiów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z zaleceniami konserwatorskimi;
 • opracowywanie projektów wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów uzgodnień studiów uwarunkowań gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1.praca administracyjno-biurowa;
  2.wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1.praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
  2.zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: historia sztuki. historii, ettnografii, etnologii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie cywilnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Prawa budowlanego,
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,
  • znajomość programu elektronicznej obsługi dokumentacji (e-DOK).

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zaświadczenia potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Termin składania dokumentów:

  03-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Jagiellońska 29
  37-700 Przemyśl

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Lista osób spełniająca wymogi zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
  Zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia.
  Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.