Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw archiwum i dokumentacji
 • Delegatura Jelenia Góra

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wrocław
  ul. Władysława Łokietka 11Miejsce wykonywania pracy:

 • Jelenia Góra
 • ul. 1-go Maja 23Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • prowadzenie biblioteki zakładowej
 • sporządzanie i aktualizowanie baz danych dot. zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji
 • gromadzenie dokumentacji aktowej i konserwatorskiej oraz księgozbioru w celu udostępniania pracownikom i osobom z zewnątrz

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w archiwum
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • zagrożenia dla zdrowia drobnoustrojami, kurzem, praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólne,technik archiwista, wyższe , archiwistyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego jako archiwista
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • archiwistyczne co najmniej I stopnia dla osób bez specjalistycznego wykształcenia w zakresie archiwistyki
  • znajomość systemów Microsoft,pakietów biurowych Office, obsługa skanera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Władysława Łokietka 11
  50-243 Wrocław

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku specjalisty d/s archiwum i dokumentacji
  – wynagrodzenie zasadnicze – 1250,04(brutto)
  -dodatek stażowy uzależniony od udokumentowanych lat pracy (świadectwa pracy)
  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną