Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw rekrutacji kandydatów do służby przygotowawczej i wojskowego szkolnictwa zawodowego
 • Wydział Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
  ul. Bohaterów Getta 7
  57-300 Kłodzko

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kłodzko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rekrutacja i prowadzenie postępowań rekrutacyjnych ochotników do służby przygotowawczej,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie powołania/odmowy powołania kandydatów do służby przygotowawczej
 • rekrutacja kandydatów do wojskowego szkolnictwa zawodowego,
 • realizacja zadań upoważnionego przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej,
 • udział w przedsięwzięciach i akcjach promujących ochotnicze formy służby wojskowej,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – stres związany z obsługą interesantów,
  – bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów,
  – wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Bariery architektoniczne: utrudnienia dla osób niepełnosprawnych przy poruszaniu się po budynku (brak wind/podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie zawodowej żołnierzy zawodowych i aktów wykonawczych
  • znajomość obsługi komputera MC Office
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • samodzielność, komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie, referencje)
 • kopie innych dokumentów potwierdzające kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Listownie:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
  57-300 Kłodzko
  ul. Bohaterów Getta 7

  Osobiście:
  Kancelaria Jawna Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku
  57-300 Kłodzko
  ul. Bohaterów Getta 7
  II piętro, pomieszczenie Nr 205

Inne informacje:

  Inne informacje:
  Życiorys powinien zawierać dane kontaktowe, tj. numer telefonu oraz adres e-mail.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego 2529,68 zł
  Umowa o zastępstwo bez możliwości przedłużenia umowy.
  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy. Dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, a w przypadku ich rejestracji pozostaną bez rozpatrzenia.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres e-mail o kolejnym etapie naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-647-426 lub 261-647-447.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.