Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. 3 Stycznia 3
  64-300 Nowy Tomyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Tomyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Praca administracyjno – biurowa;
 • prowadzenie korespondencji służbowej;
 • opracowywanie decyzji i postanowień;
 • wydawanie zaświadczeń i wystawianie duplikatów książeczek wojskowych;
 • wykonywanie dokumentów techniką komputerową zgodnie z obowiązującymi instrukcjami o pracy biurowej;
 • opracowywanie meldunków, sprawozdań i zestawień statystycznych;
 • administrowanie danymi osobowymi w systemie SPIRALA – ZINT;
 • obsługa systemów informatycznych: MIL-WAN i ARCUS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa, wymagająca koncentracji, z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi BHP;
  – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie;
  – oświetlenie naturalne i sztuczne;
  – brak czynników szkodliwych na stanowisku pracy;
  – użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  – praca w systemie jednozmianowym;
  – występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do budynku, pozostałych pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (brak podjazdów, budynek 1-piętrowy, brak wind, konieczność poruszania się po schodach, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

  Inne
  Pracownik zobowiązany jest do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (art. 49a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość pracy sztabowo – biurowej;
  • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel i Word – biegle).

wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i operatywność w działaniu;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dyspozycyjność;
 • odbyty staż w administracji wojskowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. 3 Stycznia 3
  64-300 Nowy Tomyśl

Inne informacje:


  ▪ Zatrudnienie – umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika (z terminem wypowiedzenia 3 dni);

  ▪ kandydatki/ci zakwalifikowane/ni zostaną poinformowane/ni telefonicznie (w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

  ▪ w życiorysie (CV) kandydatki/ci powinny/ni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail;

  ▪ oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie urzędu, data nadania w formie elektronicznej lub data stempla pocztowego);

  ▪ w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone;

  ▪ prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów;

  ▪ dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy;

  ▪ postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z 3 etapów:
  I etap – test wiedzy ze znajomości zadań wykonywanych na stanowisku pracy (zakres obowiązków, ustawy wymienione w pozostałych wymaganiach niezbędnych);
  II etap – sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;
  III etap – rozmowa z komisją.


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 44 22251.


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.