Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw mobilizacyjnego zabezpieczenia rozwinięcia jednostek wojskowych
 • Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W TARNOWIE
  UL. J. DĄBROWSKIEGO 11
  33-100 TARNÓW

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z uzupełnianiem potrzeb mobilizacyjnych nakazanych jednostek wojskowych stanem osobowym;
 • współuczestniczenie w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć zabezpieczenia mobilizacyjengo rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • prowadzenie całości spraw w zakresie przeszkolenia kursowego żołnierzy rezerwy w celu gromadzenia rezerw terytorialnych;
 • aktualizacja dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy w SI SPIRALA-ZINT w celu nadania przydziałów mobilizacyjnych;
 • sporządzanie bilansów, analiz, zestawień zasobów żołnierzy rezerwy;
 • utrzymywanie w stałej aktualności zgodnie z aktami normatywnymi, dokumenty ewidencyjne żołnierzy rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne;
 • współpraca z uzupełnianymi jednostkami wojskowymi w celu zaplanowania i powołania rezerw osobowych na ćwiczenia wojskowe;
 • realizacja zadań podczas osiągania gotowości do podjęcią działań oraz zgodnie z nadanym przydziałem mobilizacyjnym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wystąpienia publiczne;
  – reprezentacja urzędu;
  – wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer,
  budynek urzędu nie jest przystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego w zaklejonych kopertach) oferty otrzymywane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera;
  • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o powszechnnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy;
  • znajomość zasad pracy biurowej w resorcie Obrony Narodowej;
  • komunikatywność;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole;
  • poświadczenie bezpieczeństwa.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność;
 • urugulowany stosunek do służby wojskowej;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów i szkoleń;

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  w Tarnowie
  ul. Dąbrowskiego 11
  33-100 TARNÓW
  Z dopiskiem „OFERTA PRACY”

Inne informacje:

  1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni ze znajomości zagadnień określonych w wymaganiach koniecznych oraz dodatkowych.
  4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  5. Oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 26 1138663.