Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Urszuli 8
  65-147 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie naboru do Narodowych Sił Rezerwowych,
 • prowadzenie naboru do służby przygotowawczej,
 • udział w realizacji przedsięwzięć związanych z promocją obronności i służby wojskowej,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach przedstawionych we wnioskach składanych przez interesantów,
 • udział w czynnościach organizacyjnych w zakresie kwalifikacji wojskowej,
 • prowadzenie ewidencji wojskowej,
 • sporządzanie analiz i sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu,
  kontakt z interesantem,
  wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
  brak windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność korzystania z pakietu MS Office,
  • umiejętność pracy w zespole, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji wojskowej,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych w zakresie wykonywanych obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Urszuli 8
  65-147 Zielona Góra

  z dopiskiem „NABÓR W SŁUŻBIE CYWILNEJ”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wymagane oświadczenia powinny zawierać datę i czytelny podpis własnoręczny podpis kandydata.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru podlegają zniszczeniu po upływie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 648 333.