Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw płac
 • w Biurze Budżetowo-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31,
  40-055 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego (w tym dokonywanie potrąceń ) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzeń pracowników, jak również prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • dokonywanie rejestracji i wyrejestrowań pracowników WUG, OUG i SUG oraz członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych, sporządzanie podpisywanie i przekazywanie (również drogą elektroniczną) dokumentów do ZUS i PFRON,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie informacji PIT oraz deklaracji PIT w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie na wniosek pracownika lub byłego pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) w rozbiciu na poszczególne lata zatrudnienia w urzędzie w celu przedłożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie na wniosek pracownika zaświadczenia o wysokości otrzymanego wynagrodzenia w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z zakładami ubezpieczeń społecznych, urzędami skarbowymi oraz komornikami sądowymi w celu dostarczenia niezbędnych informacji czy dokumentów wymaganymi przepisami prawa,
 • przygotowanie do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu założeń do projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń,
 • prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń z zakresu realizowanych zadań, w celu zapewnienia działań zgodnych z obowiązującymi w urzędzie procedurami obiegu dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu,
  • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
  • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).



  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunkach: finanse i rachunkowość lub zarządzanie lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej) w rozliczaniu płac pracowników
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
  • znajomość ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
  • znajomość ustawy kodeks pracy oraz aktów wykonawczych w powyższym zakresie, jak również umiejętność stosowania ich w praktyce,
  • umiejetność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
  • umiejętność samodzielnej pracy,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach: finanse i rachunkowość lub zarządzanie lub administracyjne,
 • przeszkolenie z obsługi programu płacowego lub obsługi programu „Płatnik”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w rozliczaniu płac pracowników (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy, a także inne dokumenty np. zakresy czynności, potwierdzające jednoznacznie wskazane w ogłoszeniu doświadczenie lub umowy cywilnoprawne).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach: finanse i rachunkowość lub zarządzanie lub administracyjne,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z obsługi programu płacowego lub obsługi ”Płatnik” (zaświadczenie lub pisemne potwierdzenie dotychczasowego pracodawcy),
 • kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy).

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wyższy Urząd Górniczy
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – BBF/spec./13″, należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
  – sprawdzenie kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: samodzielność i inicjatywa, analityczne myślenie.
  – sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-13.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.