Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administrowania kadrami
 • w Wydziale Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie na podstawie wniosków dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz zmianą warunków umowy o pracę. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń pracownikom lub upoważnionym członkom ich rodzin.
 • administrowanie kadrami Zakładu, prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • ewidencjonowanie, naliczanie i rozliczanie pracowników z urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych, zwolnień od pracy oraz zwolnień lekarskich.
 • ustalanie uprawnień, dokonywanie naliczeń i przygotowywanie wniosków o wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz dodatków stażowych.
 • ewidencjonowanie ruchów kadrowych niezbędnych dla celów statystyczno-sprawozdawczych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Szefa Służby Cywilnej.
 • kierowanie pracowników na wymagane prawem badania lekarskie.
 • nadzór formalny nad terminowością sporządzania planów urlopowych przez Naczelników Wydziałów ON, WP, FK, PR, SW1, SW4, IT, AM.
 • opracowywanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących badań lekarskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wiąże się z dużym natężeniem w kontaktach z ludźmi (osobiste i telefoniczne) oraz napływie dużej liczbie różnorodnych informacji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  – wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  – użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne.
  Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga od kandydata przemieszczania się pomiędzy piętrami w celu realizacji powierzonych zadań.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość kodeksu pracy i aktów wykonawczych
  • bardzo dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych
  • bardzo dobra znajomość przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi na piśmie i w mowie

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ze specjalizacją z zakresu prawa pracy lub wykształcenie wyższe ogólne i studia podyplomowe z zakresu prawa pracy.
 • umiejętność obsługi programu kadrowego
 • umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów
 • umiejętność współpracy
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wykonywaniu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zakresy czynności, referencje)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (np. kopie świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wykonywaniu umowy zlecenia lub o dzieło, zakresy czynności, referencje)

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  Pawińskiego 17/21
  Warszawa

Inne informacje:

  Prosimy o zamieszczenie numeru ogłoszenia 175928 w liście motywacyjnym oraz na kopercie.


  W związku z powiadamianiem kandydatów o terminach kolejnych etapów naboru drogą mailową, prosimy o podanie w CV adresu mailowego.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania
  ( http://www.zer.bip.msw.gov.pl/zer/praca-w-zer-msw/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html ).

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość oraz rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.


  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – weryfikacja merytoryczna: test wiedzy oraz zadanie praktyczne,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie to 3091,84 zł brutto + ew. wysługa lat.